BUZ HOKEYİ 1. KADEME ANTRENÖR KURSU AÇILIYOR

KURS ANKARA'DA YAPILACAK

15 HAZİRAN 2017

03-14 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA İLİNDE YAPILACAK OLAN BUZ HOKEYİ 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.) b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak, c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak; d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak, e) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER a) 2 adet vesikalık fotoğraf - (orijinal fotoğraf) b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Üniversite veya Lise mezunlarının e-devletten alacakları mezuniyet belgeleri geçerli olacaktır.) Mezuniyet belgelerinin aslına uygunluğu Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimlerince ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerince tasdik edilmesi durumunda kabul edilecektir.) c) Adli Sicil Kaydı Sorgulaması-(aslı veya e-devletten alınan) (Resmi Kurum için alınacaktır.) d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağı veya Hükümet Tabipliğinden Ek-5 Sağlık Raporu Formu veya Ek-5 sağlık raporu alınamadığı durumlarda diğer sağlık raporu belgelerinde” antrenörlük yapmasında sağlık açısından sakınca yoktur” ibaresi bulunması gerekmektedir).-Belgenin aslı. e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı- https://sporegitim.sgm.gov.tr/dokumanform.aspx web sitesindeki örnek yazı (aslı) f) Nüfus cüzdanı fotokopisi g) Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Ankara/Yenişehir Şubesi TR14 0001 2009 2120 0006 0000 88 hesabına 110,00.-TL. Yatıracaklardır. h) Dekontta kursiyerin adı ve soyadı ile birlikte “Spor Genel Müdürlüğü hesabına BUZ HOKEYİ kursu ücreti“ olarak yazılacaktır. Dekontun aslı kurs yöneticisine teslim edilecek olup İnternet ve ATM makbuzu kabul edilmeyecektir. ÖNEMLİ NOT: Kursa katılma şartlarını taşıyan adayların kursa katılım için Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kursa başvuruları kabul edilen adaylar Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığınca 28 Haziranda ilan edilecektir. Kursa başvuruları kabul edilen adayların istenilen belgeler ile birlikte kurs kayıt yerinde kayıt saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Kurs Kayıt Saati ve Yeri: Ankara Volley Hotel’de 03 Temmuz 2017 tarihinde 08.30-10.30 saatleri arasında yapılacaktır. Not 1:Kursa başvuran sayısı 10 kişiden az olduğu takdirde kurs İPTAL edilecektir. Not 2:Kursa kabul edilecek aday sayısının 50 kişi ile sınırlı olması esas olup kursa yapılan başvurular ile birlikte kurs salonunun uygunluğunun dikkate alınması suretiyle kabul edilecek aday sayısı kesinleştirilecektir. Not 3:Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında ozlem.ceylan@sgm.gov.tr e-mail adresinden elektronik posta yoluyla bilgi alınabilir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce antrenörlük yetiştirme kurslarına katılıp başarısız oldukları derslerden bütünleme sınavına girmek isteyen adayların kursun başlamasından önce bütünleme formunu eksiksiz olarak doldurarak ozlem.ceylan@sgm.gov.tr e-mail adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Özel Eğitimi Derslerinin yapılacağı adres: Bahçelievler Buz Pateni Sarayı Akdeniz Cad. No:57 Bahçelievler
Temel Eğitimi Derslerinin yapılacağı adres: Volley Hotel Emniyet Mah. Milas Sk.No:9/E Beşevler/Ankara